ชาว Pantip อยากบอก ใน[สัญญาเช่าที่ดิน]ปี 2022 ต้องมีเนื้อความอะไรบ้าง?

ชาว Pantip อยากบอก ใน[สัญญาเช่าที่ดิน]ปี 2022 ต้องมีเนื้อความอะไรบ้าง?

ชาว Pantip ขอบอกสัญญาเช่าที่ดิน ช่วยให้การทำสัญญาง่ายขึ้น

สัญญาเช่าที่ดิน pantip

คุณเคยสงสัยไหมสัญญาเช่าที่ดินพูดถึงเรื่องอะไรบ้างในสัญญา บางคนไม่ได้สนใจเพราะว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน แต่สำหรับคนที่วางแผนจะทำการเช่าที่ดินก็จำเป็นต้องคิดถึง ผลประโยชน์และข้อความที่ว่าด้วยสัญญาที่อยู่ในสัญญาด้วย และคนที่จะทำสัญญาเช่าที่ดินก็ต้องอ่านข้อความที่อยู่ในสัญญาทั้งหมด เพื่อที่จะเข้าใจข้อตกลงที่ทำการเขียนไว้ สองมือถ้าคุณไม่เคยที่จะ อ่านสัญญาเช่าที่ดินมาก่อนลองมาดู ชาว Pantip ที่มีประสบการณ์ จะเล่าให้ฟังว่าในสัญญาที่ดินจะเขียนอะไรไว้บ้าง ตามมาอ่านกันเลย

รวมข้อมูลสัญญาซื้อขายที่ดิน 2022 ที่ชาว Pantip พูดถึงกัน

ชาว Pantip บอกว่าสัญญาเช่าที่ดิน มีเนื้อความอย่างไรบ้าง?

สัญญาเช่าที่ดิน pantip

สัญญาเช่าที่ดิน วันที่…………
หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง “ผู้เช่า”   ……………………………………………………………….อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที่………………. ถนน………………………..ตำบล/แขวง……………………………อำเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………….…. โทรศัพท์…………………………………..
กับ “ผู้ให้เช่า” …………………………………………..อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที่…………………. ถนน…………………………..ตำบล/แขวง………………………………อำเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………….… โทรศัพท์ ………………………………..
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความดังต่อไปนี้
1.    ที่ดินที่เช่า ตั้งอยู่ที่ …………………………………………………………………………………………………………………………
เช่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการ………………………………………………….. เนื้อที่ดินที่เช่า …………………………………… ตำแหน่งที่ดินเช่า……………………………………..
2.    อัตราค่าเช่าและระยะเวลา กำหนดระยะเวลาเช่า …………ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ……………………….. ถึงวันที่  …………………………
หมายเหตุ  “ค่าเช่า”ไม่รวมค่าขอติดตั้ง, ค่าติดตั้ง,ค่าใช้งานน้ำ,ไฟและค่าธรรมเนียมการรวมทั้งภาษีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน, ค่าแบบอาคารการก่อสร้างและการก่อสร้างต่างๆ  โดยผู้เช่าเป็นผู้จ่ายทั้งหมดและหากผู้เช่าทำการต่อพ่วงน้ำไฟจากมิเตอร์เดิมจะต้องชำระค่าเช่าพร้อมค่าน้ำ,ค่าไฟ ให้แก่ผู้ให้เช่า ก่อนภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
3.    ในการเช่าที่ดินที่เช่า ให้ผู้เช่าๆแต่เพียงผู้เดียว ไม่ให้โอนสิทธิการเช่าหรือให้ผู้อื่นเช่าช่วงต่อ และให้เช่าใช้เพื่อสร้างสิ่ง
ปลูกสร้างชั่วคราว และการตั้งวางของบนที่ดินได้เท่านั้น ห้ามมิให้ขุดหน้าดินของที่ดินที่เช่าออก โดยผู้เช่าจะต้องดูแลรักษาที่ดินที่เช่าตามสัญญานี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้สอยได้ห้ามทำลายหน้าดินและคันดิน โดยยินยอมให้ ผู้ให้เช่าเข้าตรวจสอบดูแลที่ดินที่ให้เช่าได้เสมอ ในการเวลาทำการราชการทุกวัน ผู้เช่าต้องจัดการดูแลที่ดินที่เช่าและบริเวณรอบข้างที่ดินที่เช่าไม่ให้มีเศษขยะและกลิ่นเหม็นอันเป็นที่น่ารังเกียจและเป็นการรบกวนบุคคลอื่น

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip บอกว่าสัญญาเช่าที่ดิน และเรื่องอื่นๆ

สัญญาเช่าที่ดิน pantip

4.     การค้ำประกันการเช่า  ผู้เช่าตกลงชำระเงินประกันให้แก่ ผู้ให้เช่า เพื่อประกันการเช่าใช้ที่ดิน,ค่าน้ำ,ค่าไฟ
โดยชำระในวันทำสัญญานี้ เป็นจำนวนเงิน……………………….. บาท (…………………………………………………) และเมื่อเลิกใช้ที่ดินตามสัญญาแล้ว  ผู้เช่าต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและปรับสภาพที่ดินคืนให้เรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้เช่า และหลังจากส่งคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันนี้ให้ โดยจะหักค่าเสียหาย,ค่าเช่า,ค่าน้ำ,ค่าไฟ ” ถ้ามีค้าง” แล้ว
5.    หาก ผู้ให้เช่าจะใช้ที่ดินที่ให้เช่า หรือ ผู้เช่าจะเลิกใช้ที่ดินที่เช่า ก่อนครบกำหนดเวลาสัญญาเช่า ทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่า อาจบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดเวลาก็ได้  โดยจะต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า  45 วัน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้เช่า ตกลงสัญญาว่าจะทำการรื้อถอน-ขนย้ายทรัพย์สิน และปรับคืนที่ดินที่เช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตามเดิม โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้เช่า
6.    หาก “ผู้เช่า” ผิดนัดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่าสัญญาเช่าเป็นอันสิ้นสุดลงโดยมิต้องบอกกล่าว และผู้เช่าต้องรับผิดชอบชดให้ค่าเสียหายอันเกินจากการผิดนัดผิดสัญญานั้นด้วย
สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ ทั้งคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจถูกต้องตรงกันแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

สัญญานี้ยังไม่รัดกุมพอ ถ้าคุณเป็นผู้ให้เช่า เพราะสัญญานี้ยังขาดเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดไป และอาจจะทำให้คุณปวดหัวทีหลังได้

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ที่ผมพูด ไม่ใช่หมายถึงค่าเช่า  เพราะผมเชื่อว่าถึงเวลาทำสัญญาจริง คุณไม่มีทางลืมใส่ค่าเช่าหรอก แต่ประเด็นสำคัญที่สุดมันไม่ได้อยู่ตรงนี้

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

[6 ธนาคารที่รับจำนองที่ดิน]ชาว Pantip สงสัย?จำนองที่ดินกับธนาคารไหนดี!?

ชาว Pantip บอกว่าสัญญาเช่าที่ดิน ข้อเสียเปรียบของผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน pantip

จากสัญญาทำให้ทุกทีไม่เกิดปัญหาครับ จบลงด้วยดีทั้ง 2 ฝ่าย คือ
1. ผู้เช่ารื้อถอนออกไปจนหมด (หรือถ้าไม่หมดก็เหลือบางส่วนเล็กน้อย)
2. ผู้เช่ายกอาคารให้ผู้ให้เช่า หรือ ผู้เช่าขายต่อให้ผู้ให้เช่า
แต่ที่เจอมาล่าสุด คือ เป็นปัญหา  คือ ผู้เช่ารายนี้ ช่วงที่เช่าอยู่ ถือเป็นผู้เช่าที่ดีครับ แต่มามีปัญหาตอนรื้อถอนออกไปเนี่ยแหละ เพราะเค้ารื้อถอนออกไม่หมดครับ เค้ารื้อถอนในส่วนที่รื้อถอนง่ายๆ ออกครับ ซึ่งปัจจุบันเหลือซากค่อนข้างเยอะ และออกแนวเป็นปัญหา
ซากเสาเข็ม, พื้นต่างระดับ และมีน้ำขัง, คาน, การแบ่งสัดส่วน (ระยะเสาเข็ม) แปลกๆ
ซึ่งผู้ให้เช่าเอามาต่อยอดไม่ได้เลย

ตอนนี้แนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ผมคิดออกตอนนี้มี
1.  ฟ้องศาล ถ้าฟ้องร้องก็ เสียค่าใช้จ่าย ต้องมีเรื่องกันอีก เสียเวลา เสียสุขภาพจิต แทนที่เอาเวลาไปหารายได้ หรือไปคิดทำอย่างอื่น
2.  ปลง จ่ายค่ารื้อถอนเอง ตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่าค่ารื้อถอนจะแพงแค่ไหน แค่เท่าที่ประเมินดูคิดว่าคงจ่ายไม่น้อยแน่ๆ เข้าเนื้อแน่นอน (แต่ก็ยังดีที่เอาเงินประกัน 2 เดือนมาช่วยจ่ายค่ารื้อถอนได้ แต่ภาพรวม คิดว่าก็ยังเข้าเนื้ออยู่ดี เพราะเงินประกันแค่ 2 เดือน)
ซึ่งผมเลือกวิธีตามข้อ 2 เรื่องที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียน ตอนนี้อยากจะหาแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

น่าจะเขียนสัญญาว่าห้ามรื้อนะ เพราะ 100 ทั้ง 100 รื้อแล้วสภาพจะเป็นอย่างที่เห็นนั่นล่ะ
ควรคุยกับผู้เช่าก่อนเซ็นต์สัญญาเลย บอกว่าถ้าคุณเลิกธุรกิจ ต้องทำใจ ของที่ลงทุนไปแล้วห้ามทุบ ทำลาย อะไรถอดได้ให้ถอดไป เช่น แอร์ โต๊ะ เก้าอี้ พวกกระจก ประตู หน้าต่าง หลังคา สุขภัณฑ์ ห้ามรื้อ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับ ผู้เช่าต้องทำใจอยู่แล้ว

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip ขอสรุปสัญญาเช่าที่ดิน มีความสำคัญอย่างไร?ไว้ว่า

สัญญาเช่าที่ดิน pantip

สัญญาเช่าที่ดินจะเป็นการเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่ายทั้งผู้เช่า และผู้ให้เช่า เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในภายหลัง ทั้งระหว่างระยะเวลาการเช่า และหมดสัญญาเช่าแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีช่องโหว่ ที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับผู้ที่ให้เช่า จึงเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าที่จะร่างหรือคิดแบบสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อที่จะทำให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยชาว Pantip ได้แนะนำไว้ว่า

1. คิดถึงตอนที่หมดสัญญาด้วย ทำอย่างไรจะไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างเหลือทิ้งไว้ให้เป็นปัญหาในภายหลัง

2. คิดถึงผลกระทบในระยะยาวที่จะทำการปล่อยเช่าที่ดินต่อไป ว่ามีอะไรใหม่ของผู้เช่าที่จะทำให้เราไม่สามารถปล่อยเช่าที่ดินต่อไปได้ หรือต้องมาเสียค่าใช้จ่าย ตามหลังอีก

3. สัญญาเช่าที่ดินช่วยให้เราสามารถ ทำตามข้อตกลงที่เราทำการตกลงกันไว้แบบมีหลักฐาน ถ้าฝ่ายใดไม่ทำตามข้อตกลงก็สามารถเอาไปกล่าวอ้างในชั้นศาลหรือฟ้องตำรวจได้

5 เรื่องที่ต้องรู้ในการ [ทำสัญญาเช่าที่ดิน] จากคำบอกเล่าของชาว Pantip! ปี 2022

สรุปสุดท้าย : ชาว Pantip บอกสัญญาเช่าที่ดิน ต้องมีข้อความครบถ้วนจึงจะใช้ได้

สัญญาเช่าที่ดิน pantip

สำหรับคนที่เป็นผู้ออกสัญญาเช่าที่ดิน เป็นผู้ที่ร่างสัญญาเช่าเองก็ต้องมีความรัดกุม และมีความเข้าใจอย่างเต็มที่ถึงข้อเรียกร้องที่ตัวเองต้องเรียกร้อง ต้องมีความสมดุลย์ และความเสียหายที่จะตามมาเมื่อหมดระยะสัญญาการเช่าที่ดินด้วย เพราะเนื่องจาก สัญญาเช่าที่ดินจะเป็นหลักฐาน ในการทำข้อตกลงกัน และเมื่อทำการเซ็นแล้ว ก็บอกเลยว่าต้องทำตามและไม่สามารถละเมิดข้อกำหนดนั้นได้ เพื่อจะเป็นการยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย ชาว Pantip จึงอยากจะแนะนำให้คนที่ออกแบบ ร่างสัญญา หรือคนที่ปล่อยเช่าให้ทำการคิดรอบคอบก่อนจะทำการ ทำหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน

อสังหา คอนโด บ้าน ที่ดินLatest articles in the category