[ชาว Pantip แนะนำ] จดทะเบียนบริษัท คืออะไร? ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ (ข้อมูลปี 2022)

[ชาว Pantip แนะนำ] จดทะเบียนบริษัท คืออะไร? ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ (ข้อมูลปี 2022)

ชาว Pantip แนะนำ จดทะเบียนบริษัท เป็นสิ่งพื้นฐานสำหรับคนที่ทำธุรกิจควรทำอย่างถูกต้อง!

จดทะเบียน บริษัท Pantip
ภาพจาก https://5.imimg.com/data5/NE/KS/MY-18196083/firm-registration-500×500.jpg

ใครที่เป็นนักธุรกิจและเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเพื่อจะทำธุรกิจ ต้องผ่านจุดนี้ไปก็คือการจดทะเบียนบริษัทของตัวเอง เป็นข้อเรียกร้องหนึ่งทางกฎหมายจากรัฐบาลของประเทศไทย ตราบใดที่เปิดหรือทำธุรกิจในประเทศไทยอยู่ก็ต้อง จดทะเบียนบริษัท ชาว Pantip จึงอยากมาแนะนำถึงความสำคัญ กับการจดทะเบียนบริษัทว่าคืออะไร? และมีขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราจดทะเบียนบริษัทได้ด้วยตัวเอง

[ชาว Pantip แนะนำ] ทำแบบสอบถามแล้วได้เงินผ่าน APP Toluna อาชีพเสริมสุดปัง! ในปี 2022

ชาว Pantip แนะนำ จดทะเบียน บริษัท คืออะไร?

จดทะเบียน บริษัท Pantip
ภาพจาก https://kittelsoncarpo.com/wp-content/uploads/2015/04/business-registration-OPT2v1.jpg

พูดได้ว่าใครที่เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองจำเป็นต้องทำการจดทะเบียนบริษัท เป็นการแจ้งเกิดธุรกิจของเราให้มีตัวตนอย่างเป็นทางการ เป็นการทำให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพิ่มความน่าเชื่อถือในระยะยาว เป็นการบังคับให้เรามีระบบในการทำธุรกิจ และยังเป็นประโยชน์ในอนาคตสำหรับการแยกเป็นนิติบุคคล ช่วยจำกัดในเรื่องของความเสี่ยงจากหนี้สินของธุรกิจด้วย การจดทะเบียนนิติบุคคลสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

ชาว Pantip แนะนำ จดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบมีกี่ประเภท?

จดทะเบียน บริษัท Pantip
ภาพจาก http://www.sundayobserver.lk/sites/default/files/styles/large/public/news/2018/02/10/z_bus-p25-Business.jpg?itok=40A30_6R

1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นการทำกิจการแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญนั้น ใช้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิจัดการกับกิจการ และแบ่งปันกำไรจากกิจการได้ แต่ก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้สินของกิจการอย่างไม่จำกัด ทั้งนี้ ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ได้จดทะเบียน จะมีสภาพเป็นบุคคลธรรมดา

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และต้องทำการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยความรับผิดชอบของหุ้นส่วน จะแบ่งเป็นแบบ “จำกัด” และแบบ “ไม่จำกัด” ความรับผิดในหนี้สินของกิจการ
– หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบในหนี้สินแบบ “จำกัด”: จะรับผิดในหนี้สินกิจการไม่เกินจำนวนเงินลงทุนของตน แต่หุ้นส่วนประเภทนี้ จะไม่มีสิทธิตัดสินใจในกิจการ แต่มีสิทธิที่จะสอบถามการดำเนินงานของกิจการได้
– หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบในหนี้สินแบบ “ไม่จำกัด”: จะรับผิดในหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจการ โดยจะมีสิทธิตัดสินใจต่างๆ ในกิจการได้อย่างเต็มที่

3. บริษัทจำกัด  จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยผู้ถือหุ้นทุกคนจะรับผิดชอบในหนี้สินกิจการแบบ “จำกัด” กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นมีภาระเพียงแค่จะต้องชำระเงินทุนตามค่าหุ้นที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น หากชำระครบแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นในกิจการอีก ด้วยการจำกัดความรับผิดนี่เองที่ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนแบบบริษัทจำกัด

ชาว Pantip แนะนำ จดทะเบียนบริษัท ก่อนจะทำการยื่นเอกสารต้องทำอะไร?

จดทะเบียน บริษัท Pantip
ภาพจาก https://www.mrmunim.com/images/Business-Registration.png

หากประสงค์ที่จะจดทะเบียนบริษัทจำกัด อันดับแรกให้ดำเนินการจองชื่อนิติบุคคล ผ่านทางเว็บไซต์ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  www.dbd.go.th หลังจากได้ชื่อนิติบุคคลมาแล้วก็ให้ดำเนินการ ยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30วันนับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อนิติบุคคล

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

งานคีย์ข้อมูลช่วยสร้างรายได้จริงหรือเปล่า!? มาฟังความเห็นชาว Pantip กัน! [ข้อมูลปี 2021]

ชาว Pantip บอกเล่า จดทะเบียนบริษัท ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

จดทะเบียน บริษัท Pantip
ภาพจาก https://montenegroguides.co/wp-content/uploads/2019/01/montenegro-company-registration.jpg

1.คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด(แบบ บอจ.1)
2.หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2)ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท
3.แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)
4.แบบจองชื่อนิติบุคคล
5.หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
6.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน
7.สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
8.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาทด้วย)
สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคน รับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้จากหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ Download จาก www.dbd.go.th

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

เอาจริงๆนะครับ

จดทะเบียนบริษัทเองเนี้ย ถ้าไม่มีความรู้นี้จะยุ่งยากมากเลยครับ

ผมแนะนำว่าเตรียมตังสัก 4 – 5 พัน แล้วจ้างคนทำดีกว่าครับ สองสามวันก็เสร็จครับ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip สรุปข้อดี-ข้อด้อยของการจดทะเบียนบริษัท ไว้ว่า

จดทะเบียน บริษัท Pantip
ภาพจาก http://www.adamkali.co.uk/wp-content/uploads/2019/08/1-3EF_3omgLRfokGoBpwB7yw-edit-1.jpeg

ข้อดี

1.ชาว Pantip แนะนำว่าการจดทะเบียนบริษัท เป็นการทำถูกต้องตามกฎหมาย

2.ชาว Pantip แนะนำว่าการจดทะเบียนบริษัท เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือในระยะยาว

3.ชาว Pantip แนะนำว่าการจดทะเบียนบริษัท ทำให้เรามีระบบในการทำงานในธุรกิจ

4.ชาว Pantip แนะนำว่าการจดทะเบียนบริษัท สร้างความน่าเชื่อถือให้กับทางบริษัท

5. ชาว Pantip แนะนำว่าการจดทะเบียนบริษัทเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า

ข้อด้อย

1.ชาว Pantip แนะนำว่าการจดทะเบียนบริษัท ต้องเสียเงินและเสียเวลาในการดำเนินการ

2.ชาว Pantip แนะนำว่าการจดทะเบียนบริษัท เสียภาษีให้กับทางรัฐบาลด้วย

หางานผ่านเว็บไซต์ Jobsdb ใช้เวลารอนานไหม!? บทความนี้รวบรวมประสบการณ์ชาว Pantip มาเล่ากัน!

ชาว Pantip แนะนำ นักธุรกิจมือใหม่จดทะเบียนบริษัท ด้วยตัวเองได้

จดทะเบียน บริษัท Pantip
ภาพจาก https://zameenblog.s3.amazonaws.com/blog/wp-content/uploads/2019/09/cover-image-28-1024×444.jpg

ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจและผ่านกระบวนการจดทะเบียนบริษัทมาแล้ว ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่ดี ชาว Pantip อยากแนะนำเลยว่าสำหรับคนที่อยากเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเอง ต้องคิดวิธีและหาข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทไว้ด้วย แต่ก็ยังมีตัวเลือกสำหรับคนที่ไม่อยากดำเนินการด้วยตัวเอง ก็คือการไปจ้างเขาทำใช้เวลารวดเร็วแต่ต้องเสียเงินแค่นั้น ขึ้นอยู่กับความสะดวกที่จะได้รับก็ถือว่าคุ้มค่า

การงาน-อาชีพLatest articles in the category